3 concrete casussen

‘Snel regres verhoogt kans op succes’

Regres, het uitgekeerde schadebedrag verhalen op de (verzekering van de) aansprakelijke partij… Sinds CED EMN ruim 6 jaar geleden met deze dienstverlening begon, loopt het aantal succesvolle dossiers snel op. EMN is binnen CED de specialist in omvangrijke en complexe schades in het Property (Brand) domein en in de sectoren Transport, Aansprakelijkheid, CAR en Technische Verzekeringen. Het ‘geheim’ van de verantwoordelijke EMN-juristen Rebecca Stockmann en Pauline van Heerdt van de afdeling Claims & Recovery hierbij is: ‘Dicht op de bal blijven, dat vergroot de kansen op succes.’

Enkele jaren geleden peilde EMN de interesse onder verzekeraars voor het thema ‘regres’. Om uiteenlopende oorzaken werd hier soms weinig aandacht en tijd aan besteed. De belangstelling was er echter wél, zo bleek. Zeker toen men zich – mede door het onderzoek van EMN – realiseerde dat er veel kansen (en geld) bleven liggen. Sindsdien heeft EMN hard gewerkt aan verdere verfijning van de regres-dienstverlening. Processen werden gestandaardiseerd, doorlooptijden van dossiers werden bekort, waardoor het rendement van een succesvol regres toenam en het voor verzekeraars nóg interessanter werd.

Snelheid rendeert!

Regresvoering is aan regels onderworpen. Deels wettelijk. Zo moet er sprake zijn van méér dan alleen ‘eigenaarschap’; alleen bij wanprestatie of een onrechtmatige daad kan er verhaald worden. Daarnaast staan er in de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 een aantal onderlinge afspraken tussen verzekeraars; bijvoorbeeld dat er geen regres gevoerd kan worden op particulieren ténzij er sprake is van opzet of deze particulier strafrechtelijk veroordeeld wordt. ‘Die verwijtbaarheid of opzet moeten dan natuurlijk wel aangetoond worden,’ zegt Van Heerdt. ‘En dat is waarin de werkwijze van EMN uniek anders en succesvoller is dan van andere regresbureaus. Wij spelen heel dicht op de bal. Als er vermoedelijk sprake is van een regreskans dan volgen wij een casus van proces-verbaal tot openbaar ministerie en vonnis, om daarna snel de dader aansprakelijkheid te stellen. In andere gevallen kijken we met onze eigen schade-experts mee en geven we aanwijzingen voor het veiligstellen van bewijs of informatie. Betrokkenen zijn in een vroeg stadium – vaak nog in afwachting van hun schade-uitkering – ook veel bereidwilliger om waardevolle informatie uit te wisselen. Alle winst ligt dus in het meedenken van af het allereerste moment. En om dit moment mis te lopen hebben we een uniek leadsysteem in het proces geïntegreerd, waardoor een potentiële kans direct na het bezoek van een expert gesignaleerd wordt.’

Quickscan en clinics

Wie een mogelijkheid voor regres over het hoofd ziet, laat een goede kans op schadelastbeperking liggen. De juristen van EMN werken hard aan een toenemend bewustzijn op dit punt. Bij de eigen schade-experts van CED en EMN, maar ook bij de schadebehandelaren van verzekeraars. Met regres-clinics geven zij voorlichting over wet- en regelgeving, over jurisprudentie, over wat wel en niet werkt en hoe regres succesvol kan zijn. Daarnaast bieden zij een ‘quickscan-mogelijkheid’. Van Heerdt: ‘In slechts enkele uren kunnen wij de noodzakelijke informatie verzamelen en een verzekeraar adviseren over het wel of niet voeren van regres. Dat regres kunnen ze vervolgens door ons laten voeren, maar dit hoeft niet.’ De laatste loot aan de boom van dienstverlening is dat EMN zelf vastgelopen regreszaken tot een maximale schadelast tot € 25.000 euro – zonder tussenkomst van een advocaat – voor de rechter brengt. ‘Maar dat natuurlijk alleen als de partijen er niet op een andere manier uitkomen,’ besluit Van Heerdt. ‘Ons streven blijft om zaken snel, efficiënt en correct te schikken. Hoe sneller een regreskans wordt herkend en de aansprakelijkheid wordt aangepakt, hoe groter de kans op succes. Het stijgend aantal succesvol afgeronde dossiers is hiervan een overduidelijk bewijs.’

'Ons streven blijft om zaken snel, efficiënt en correct te schikken. Hoe sneller een regreskans wordt herkend en de aansprakelijkheid wordt aangepakt, hoe groter de kans op succes.'

Schade aan opstal door weggewaaide zonnepanelen

Een installatiebedrijf plaatst een zonneboilersysteem in een woning, inclusief de twee bijbehorende zonnecollectoren op het platte dak van de uitbouw. Deze collectoren zijn los op het dak geplaatst, maar verzwaard met vier betontegels van 60 x 40 centimeter. Bij een vertrouwde Hollandse storm waaien de collectoren van het dak en veroorzaken schade aan de opstal van verzekerde. Via de ingeschakelde schade-expert vraagt EMN beeldmateriaal op van de manier waarop de zonnecollectoren op het dak waren geplaatst. Bij de leverancier van de zonnecollectoren vraagt EMN de installatiehandleiding op. Daaruit blijkt, dat de collectoren met onvoldoende ballast waren verzwaard. Namens de opstalverzekeraar stelt EMN het installatiebedrijf aansprakelijk voor de schade aan de opstal. Het bedrijf blijkt hiervoor geen dekking op zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en is niet in staat het gehele bedrag (ad € 3.000) in één keer te voldoen. EMN stelt vervolgens een vaststellingsovereenkomst op en komt een betalingsregeling overeen; in 6 maanden is ten slotte het volledige bedrag voldaan.

Rook- en roetschade door slecht gereinigd schoorsteenkanaal

Als na het vegen van het schoorsteenkanaal de verzekerde ‘s avonds de open haard aandoet, staat vrijwel direct de woonkamer vol rook en roet. De brandweer ontdekt een obstructie in het schoorsteenkanaal en een tweede schoorsteenveegbedrijf constateert dat er nog nestmateriaal zit. Via de schade-expert ontvangt EMN foto’s waarop dit duidelijk zichtbaar is, en stelt het schoorsteenveegbedrijf aansprakelijk voor schade aan inboedel en opstal. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het bedrijf stelt dat het schoorsteenkanaal volgens de standaarduitvoering met enkel vegen gereinigd is. Er zou geen opdracht gegeven zijn voor uitgebreide inspectie. Ook betwist de aansprakelijkheidsverzekeraar dat de rook- en roetschade het gevolg is van het nestmateriaal. EMN vraagt via de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond de richtlijnen op. Daaruit blijkt dat er altijd buitendakse controle moet plaatsvinden, ook als er vanuit de woning wordt geveegd. Dit valt binnen de standaarduitvoering, anders kan veilig gebruik van het schoorsteenkanaal niet worden gegarandeerd. EMN weerlegt dus het standpunt van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Op basis van jurisprudentie toont EMN vervolgens aan dat een schadeoorzaak niet onomstotelijk vast hoeft te staan, maar slechts voldoende aannemelijk hoeft te worden gemaakt, wat EMN op basis van alle beschikbare informatie heeft gedaan. De aansprakelijkheidsverzekeraar is overgegaan tot uitkering van het volledig door EMN gevorderde bedrag.

Brandschade na onjuist plaatsen kachel

Een installatiebedrijf plaats een kachel in een bestaande schouw van een woning. Twee dagen later wordt de verzekerde wakker door het blaffen van haar honden en blijkt de houten balk van de schoorsteenmantel in brand te staan. Na de schademelding doen de collega’s van CED Forensic uitgebreid technisch onderzoek; ook (de verzekeraar van) de wederpartij krijgt de kans om een onderzoeker in te schakelen. Bij EMN worden de gemaakte foto’s van de situatie vervolgens op een groot scherm bekeken door verschillende collega’s met ieder hun eigen kennis en kunde (technisch, brand, bouwkundig en juridisch). Na uitvoerige bestudering concluderen zij dat de constructie die het installatiebedrijf maakte in strijd is met het bouwbesluit. Nadat EMN een volledig onderbouwde aansprakelijkstelling heeft verstuurd aan de (verzekeraar van de) wederpartij is door collega’s van EMN Brand de forse schade (ruim een half miljoen) afgestemd en is ook de dagwaarde bepaald. De gehele schade wordt succesvol verhaald. Het succes van dit dossier ligt in de samenwerking tussen de collega’s van verschillende disciplines.

Benieuwd naar de kansen voor regres? Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!